บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จกัด (TMP) ผู้ผลิตและจหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมครบวงจร (Corrosion Control Business) จากความต้องการแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเรือจนมองเห็นโอกาส ได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Sacrificial Anodes ซึ่งเป็นการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Cathodic Protection) ของโครงสร้างโลหะประเภทต่างๆ เช่น เรือเดินสมุทร  ท่าเทียบเรือ  โรงไฟฟ้า  แท่นขุดเจาะน้มัน  และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น ซึ่งหลักการทงานง่ายๆ ของนวัตกรรมดังกล่าวนี้คือ ตัวโลหะกันกร่อนนี้จะยอมเป็นสนิมแทนเหล็กนั่นเอง ปัจจุบัน Sacrificial Anodes ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า จนได้รับการยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง ด้วยความเชื่อที่ว่า นวัตกรรมจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมจากผู้ตามกลายเป็นผู้นำได้

 

innovation

สำหรับนวัตกรรม Sacrificial Anodes เป็นการ ป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Cathodic Protection) ของโครงสร้งโลหะประเภทต่งๆ เช่น เรือเดินสมุทร ท่เทียบเรือ โรงไฟฟ้แท่นขุดเจะน้ำมัน และ โครงสร้งคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น ซึ่งหลักกร ทำงนง่ยๆ ของนวัตกรรมดังกล่วนี้ คือ ตัวโลหะ กันกร่อนนี้จะยอมเป็นสนิมแทนเหล็กนั่นเอง จึงเป็น ที่มของชื่อ Sacrificial Anodes ซึ่งหมยถึง กรเสียสละตัวเอง ทั้งนี้ จริงๆ แล้วสเหตุของ กรเกิดสนิมมกกรที่เหล็กสูญเสียอิเล็กตรอน แล้วไปทำปฏิกิริยกับสิ่งแวดล้อม เช่น อศ ควมชื้น ฯลฯ จนเกิดเป็นสนิมในที่สุด ซึ่งวิธีป้องกัน ที่นิยมทำกันคือ กรทสี เพื่อไม่ให้อิเล็กตรอน สัมผัสกับอ   ดังนั้น นวัตกรรม Sacrificial Anodes ที่ถูกนำมใช้ติดกับเหล็กจะทำหน้ที่จ่ย กระแสผ่นตัวกลง ไม่ว่จะเป็น น้ำทะเล ใต้ดิน หรือปูน   เพื่อให้เกิดกรสูญเสียอิเล็กตรอนจึง

ทำให้ ตัวเองเกิดสนิมแทนนั่นเอง อย่งไรก็ดี ปัจจุบัน Sacrificial Anodes ได้มีกรพัฒนอย่งต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้กเดิมที่เริ่มต้นกับลูกค้กลุ่ม เล็กๆ ที่เป็นเรือ ต่อมได้ขยยไปสู่กลุ่มงน อุตสหกรรม และกลุ่มพลังงน เพิ่มมกขึ้นเรื่อยๆ

 

achievement

ถึงวันนี้ 9 ปีแล้วที่ไทยมรีนโพรเทคชั่นอยู่ในตลด ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม แม้จะเห็นว่ในตลดมีโอกส มกมย แต่กลับมีผู้เล่นในตลดนี้น้อยมก ดร.พินัย บอกว่ที่เป็นเช่นนี้อย่งแรกคือ กรผลิตนวัตกรรม ประเภทนี้จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีคุณภพสูงมก อีกทั้งระบบกรผลิตก็มีควมซับซ้อนและต้องควบคุม มตรฐนได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ควมเชื่อมั่นของ ลูกค้กว่ที่บริษัทยักษ์ใหญ่จะเลือกใช้บริกรจก ไทยมรีนโพรเทคชั่นก็ต้องใช้เวลพิสูจน์คุณภพ อยู่นนหลยปี ดังนั้น ผู้เล่นหน้ใหม่ที่จะเข้สู่ตลดนี้ จึงไม่ง่ย ซึ่งภยใต้ควมสำเร็จที่เกิดขึ้นจนกลย เป็นที่ยอมรับของลูกค้หัวใจสำคัญมกกรที่บริษัท ใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำ เพระในมุมมองของ

ดร.พินัย ที่เชื่อว่นวัตกรรมจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม จกผู้ตม กลยเป็นผู้นำได้ หรือแม้แต่เป็นผู้นำที่ยกจะมี ผู้ตมก็ได้เช่นกัน ฉะนั้นนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ มกๆ

สำหรับ SME เพระกรที่จะนำหน้คนอื่นได้ เราต้องมีสิ่งที่คนอื่นไม่มี และสิ่งนั้นต้องตอบโจทย์ ลูกค้ได้ด้วย

contact

 

Enter Site