TMP Articles

Our Articles


บทความที่ 1 : สนิมคืออะไร?


อ่านต่อ....

บทความที่ 2 : องค์ประกอบของการเกิดสนิม

อ่านต่อ....

บทความที่ 3 : เหล็กเป็นสนิมได้อย่างไร


อ่านต่อ....

บทความที่ 4 : การป้องกันสนิม

อ่านต่อ....

การป้องกันสนิม โดยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม


อ่านต่อ....

การป้องกันสนิม โดยการออกแบบ


อ่านต่อ....

การป้องกันสนิม โดยการเคลือบผิว


อ่านต่อ....

การป้องกันแบบแคโทดิก


อ่านต่อ....

โลหะกันกร่อน(Sacrificial Anode)


อ่านต่อ....

ปัญหาคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวจากสนิม


อ่านต่อ....

การแก้ปัญหาคอนกรีตแตกร้าวจากเหล็กเสริมเป็นสนิม


อ่านต่อ....

ทำไมเกลือถึงทำให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม


อ่านต่อ....

เพิ่งให้ช่างมาซ่อมไปเอง ทำไมปูนแตกร้าวอีกแล้ว ทำไมยิ่งซ่อม ยิ่งแตก


อ่านต่อ....

บ้าน คำนี้มีความหมายอย่างยิ่ง


อ่านต่อ....