โลหะกันกร่อน

(Sacrificial Anode)

การป้องกันการเกิดสนิมของโครงสร้างโลหะด้วยการติดตั้งโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) เป็นการป้องกันการเกิดสนิมแบบแคโธดิค (Cathodic Protection) ที่ได้ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก เพราะโลหะกันกร่อนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันสนิมด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างโลหะกันกร่อนและโครงสร้างโลหะ และโลหะกันกร่อนยังมีความสะดวกในการใช้งานเพราะไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบระหว่างการใช้งาน

โลหะกันกร่อนที่ใช้ป้องกันการเกิดสนิมของโครงสร้างเหล็กประเภทต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในน้ำ เช่น เรือเดินสมุทร ท่าเทียบเรือ แท่นขุดเจาะ สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ สังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) อลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) และแมกนีเซียมกันกร่อน (Magnesium Anode) โดยโลหะกันกร่อนแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้งานโลหะกันกร่อนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานและคุณสมบัติของโลหะกันกร่อน


     ภาพประกอบ