About Us: เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยกลุ่มวิศวกรที่ความเชี่ยวชาญในงานป้องกันสนิมและ วิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างโลห: โดยมีจุดเริ่มต้นจากการวิจัยและผลิตอลูมิเนียมกันกร่อน (Aluminium Anode) ได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย และมีความต้องการขยายผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเพื่อใช้งานจริง จึงร่วมกันก่อตั้ง TMP เพื่อผลิตโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anodes) สำหรับการใช้งานกับระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Cathodic Protection)

ปัจจุบัน จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้าง ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการทำการขยายธุรกิจจากผู้ผลิตโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) เพียงอย่างเดียว ไปสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมป้องกันโครงสร้างอย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อแบรนด์ “TMP”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “TMP” ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ Sacrificial Anode แล: Special Coating โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะมีการวิจัยและพัฒนาด้วยระบบที่ทันสมัย ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่  เกี่ยวข้อง ได้แก่ NACE, DNV, GL และ BS เป็นต้น

Visions

เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ป้องกันโครงสร้าง

Mission

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

TMP History

2551

18 มิถุนายน 2551 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โลหะกันกร่อน 

2553

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก Germanischer Lloyd ประเทศเยอรมนี สำหรับผลิตภัณฑ์ Aluminium Anode 

2554

ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
เพื่อวิจัยและพัฒนา Aluminium Andoe  สมรรถนะสูง

2557

ได้รับการรับองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

2559

ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อวิจัยและพัฒนา Concrete Anode สำหรับ ป้องกันสนิมเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต และAluminium Anode สำหรับใช้งานกับโครงสร้างแท่นขุด เจาะน้ำมัน

2560

ได้รับรางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2017 จากการนำเสนอผลงาน Sacrificial Anodes ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาและวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกิดสนิมของโครงสร้างหลัก 

2561

ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 2 รายการ ได้แก่ สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกัน สนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตหรือคอนกรีตแอโนด (Zinc Anode for Cotrosion Control of Reinforcing Steel in  Concrete or Concrete Anode ) และ อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก  (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

2563

ผลงานผลิตภัณฑ์คอนกรีดแอโนด ได้รับ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2564

ผลิตภัณฑ์คอนกรีดแอโนดได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3029-2563 กระทรวงอุตสาหกรรม

2565

ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 1 รายการ ได้แก่ สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)

2566

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอาโนดได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.3359-2565  กระทรวงอุตสาหกรรม

Certificated

Our Clients

Project Reference

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ