Projects: โครงการ

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ประตูระบายน้ำคลองบังตราใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี

Project Name : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ประตูระบายน้ำคลองบังตราใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
Project Details : ติดตั้งคอนกรีตอาโนดบริเวณพื้น ผนังประตูระบายน้ำ
Owner’s Name : –
Type of Structure : New Structure
Product Model : CR100
Quantity (ea.) : 2,280

Related Projects

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ